Regulamin zakupów | Betty's Home

Regulamin zakupów

I Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bettyshome.pl, za którego pośrednictwem Klient może dokonać zakupu Produktu

3. Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym bettyshome.pl

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Rejestracja – założenie nowego konta użytkownika służącego do dokonywania Zamówień

 

II Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin formułuje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bettyshome.pl i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.bettyshome.pl prowadzony jest przez Betty`s Home Beata Malujda, ul. Wiklinowa 5b/45, 61-457 Poznań.

3. Korzystanie ze Sklepu, Rejestracja, składanie Zamówień oraz zawieranie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownikiem Sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Sklepu wyłącznie pod nadzorem osób pełnoletnich lub prawnych opiekunów.

5. Dokonując Rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy w celu realizacji Zamówienia oraz ewidencjonowania sprzedaży, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

III Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży oraz zasady zakupów

 

1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży, należy wejść na stronę internetową www.bettyshome.pl, a następnie dokonać wyboru Towarów, w oparciu o wskazówki wyświetlające się Klientowi oraz inne informacje dostępne w Sklepie znajdującym się pod w/w adresem.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.

3.  Wybór Towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka.

4. Złożenie Zamówienia jest poprzedzone weryfikacją adresu wysyłki, wyborem formy płatności, sposobem dostawy.

5. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa do momentu naciśnięcia przycisku informującego o finalizacji Zamówienia. Po tym czasie, wszelkie modyfikacje, w tym wybór Produktów, nie są możliwe.

6. Po podaniu przez Klienta Sklepu Internetowego niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia zawierające następujące informacje:

a) przedmiot Zamówienia

b) jednostkowa oraz łączna cena Produktów wybranych przez Klienta

c) wybrana metoda płatności

d) wybrany sposób dostawy

7. Celem finalizacji Zamówienia i tym samym zawarcia Umowy Sprzedaży należy nacisnąć przycisk informujący o finalizacji Zamówienia.

 

IV Formy płatności i dostawy

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Klient ma możliwość opłaty Zamówienia wyłącznie w formie przedpłaty za pomocą:

a) przelewem na konto

4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską. Dostawa mebli odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Klienta nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla Zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

6. Dostawa Towarów odbywa się Pocztą Polską lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy są wskazane podczas składania Zamówienia.

7. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych.

8. Na każdy sprzedany Towar Sklep wystawia paragon lub fakturę.

 

V Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie załączonym wraz ze zwracanym towarem. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni w czasie, których należy poinformować Sklep o chęci dokonania zwrotu na adres mailowy hello@bettyshome.pl (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Pisemne oświadczenie należy wysłać w w/w terminie pod adres: Betty’s Home, ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań.

2. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej, a Produkty nie będą nosiły śladów używania oraz nie będą uszkodzone.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu Internetowego przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Po otrzymaniu Towaru od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów, na podstawie podpunktu 2 niniejszego punktu. W przypadku, gdy wymagania w w/w punkcie zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.

5. Zwrotowi nie podlegają zamówienia indywidualne.

0
    0
    Twój Koszyk / Your Basket
    Twój koszyk jest pusty / Your cart is emptyWróć do sklepu / Back to shopping